Wpisz słowo kluczowe na które chcesz otrzymać powiadomienie gdy pojawi się nowa okazja.
Pamiętaj że w okazji może wystąpić więcej słów.
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SERWISU HOTSHOPS.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Serwisu hotshops.pl.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest HS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927225, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rynek 32/8, 39-200 Dębica, NIP: 8722433818, REGON: 520219380, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected] 
 3. Program Lojalnościowy jest programem przeznaczonym dla Użytkowników Serwisu hotshops.pl.
 4. Każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie, może wziąć udział w Programie Lojalnościowym.
 5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Programu Lojalnościowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Serwisu hotshops.pl 
 6. Warunkiem przystąpienia oraz uczestnictwa Użytkownika w Programie Lojalnościowym jest posiadanie Konta Użytkownika w Serwisie oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu Serwisu internetowego działającego pod adresem hotshops.pl, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE

 

 1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - program lojalnościowy Serwisu hotshops.pl organizowany przez Organizatora.  
 2. REGULAMIN  niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 3. SERWIS - serwis internetowy Organizatora działający pod adresem hotshops.pl
 4. ORGANIZATOR - HS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927225, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rynek 32/8, 39-200 Dębica, NIP: 8722433818, REGON: 520219380.
 5. UŻYTKOWNIK – Użytkownik Serwisu hotshops.pl, posiadający konto Użytkownika.
 6. RANKING UŻYTKOWNIKÓW – lista ukazująca klasyfikację Użytkowników, prowadzoną według ilości aktywności jakie wykonał  Użytkownik  w Serwisie
 7. RANKING OKAZJI – lista ukazująca klasyfikację okazji, prowadzoną według ilości ocen jakie otrzymała okazja umieszczona przez konkretnego Użytkownika w Serwisie

 

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ

PUNKTY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

 1. Organizator za pośrednictwem Programu Lojalnościowego umożliwia Użytkownikowi zdobywanie punktów za wykonywanie poszczególnych aktywności w Serwisie.
 2. Punkty podlegają wymianie na nagrody dostępne w Katalogu nagród. 
 3. Organizator raz w miesiącu, przyznaje także nagrodę dla Użytkownika, który w danym miesiącu zajął pierwsze miejsce w Rankingu Użytkowników oraz pierwsze miejsce w Rankingu Okazji. 
 4. Użytkownikowi przyznawane są punkty m.in. za: 
  1. dodanie okazji za pośrednictwem formularza zamieszczania okazji dostępnego w Serwisie,
  2. oddanie głosu na okazję wrzuconą przez innego Użytkownika,
  3. rozpoczęcie dyskusji na forum dyskusyjnym,
  4. zaproszenie innego Użytkownika do rejestracji w Serwisie,
  5. oraz inne aktywności w Serwisie. 
 5. Użytkownik może również otrzymać punkty ujemne za łamanie regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian (dodawania, modyfikowania, usuwania) w zakresie aktywności, za które Użytkownikowi są przyznawane punkty. 
 7. Użytkownik może sprawdzić aktualny poziom posiadanych punktów po zalogowaniu się na konto w Serwisie.
 8. Punkty są niezbywalne.
 9. W przypadku przystąpienia do programu po raz kolejny, warunkiem koniecznym do tego jest przesłanie zdjęcia do katalogu nagród, dokumentujące otrzymanie nagrody w poprzednim uczestnictwie. Wyjątkiem od tego punktu są produkty cyfrowe.
 10. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Użytkownik zainteresowany uczestnictwem powinien dokonać następujących czynności:
  1. zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Lojalnościowym dostępnymi na stronie internetowej hotshops.pl,
  2. dokonać rejestracji konta w Serwisie hotshops.pl, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zgodnie z regulaminem Serwisu,
  3. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i dokonać akceptacji jego treści.

 

§ 4

OKRES TRWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 1. Program lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony od dnia 01.11.2021 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Serwisu z 30 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być wykorzystane w żaden inny sposób.

 

§ 5

WARUNKI WYPOWIEDZENIA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub poprzez wybór właściwej opcji w ustawieniach konta w Serwisie.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Użytkownik traci wszystkie nabyte wcześniej punkty.

 

§ 6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

 

 

 

§ 7

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest HS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927225, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rynek 32/8, 39-200 Dębica, NIP: 8722433818, REGON: 520219380, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected].
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem).
 3. Organizator kontaktuje się ze zwycięskim Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalania danych osobowych potrzebnych do wysyłki nagrody. Dane osobowe konieczne do przesłania nagrody (imię i nazwisko, adres) są usuwane niezwłocznie po wysłaniu nagrody przez Organizatora.
 4. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Organizatora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy i realizacji Programu Lojalnościowego, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, 
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub odpowiednich stosunków umownych. Odbiorcami danych mogą być m.in.: biura księgowe, podmioty zajmujące się obsługą zewnętrznych systemów IT, podmioty zajmujące się obsługą prawną, uprawnione organy państwowe.
 8. Organizator przetwarza dane Użytkowników wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych, 
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (wycofanie zgody nie powoduje tego, iż przetwarzanie przed jej wycofaniem było niezgodne z prawem).
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 7 należy przesłać stosowne żądanie na adres mailowy [email protected]
 11. Użytkownikowi przysługuje także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.
 12. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – dane kontaktowe na jakie należy kierować skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/ .

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Organizatora, wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. 
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. 
Zdjęcie