Wpisz słowo kluczowe na które chcesz otrzymać powiadomienie gdy pojawi się nowa okazja.
Pamiętaj że w okazji może wystąpić więcej słów.
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HOTSHOPS.PL

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego hotshops.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis internetowy działający pod adresem hotshops.pl prowadzony jest przez HS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927225, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rynek 32/8, 39-200 Dębica, NIP: 8722433818, REGON: 520219380, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected] 
 2. Serwis hotshops.pl umożliwia Użytkownikom udostępnianie oraz skorzystanie z promocji, okazji, kuponów oraz kodów rabatowych ze sklepów internetowych oraz stacjonarnych i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis hotshops.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, a także odpowiedzialność Usługodawcy oraz Użytkowników.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu hotshops.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami i sklepami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi promocjami oraz okazjami.
 6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem hotshops.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem hotshops.pl użyte są w celach informacyjnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 
  1. kodeksu cywilnego,
  2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE

 

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi. Po jego wypełnieniu do Użytkownika wysyłany jest e-mail weryfikacyjny. 
 2. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła. 
 3. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OKAZJI – formularz dostępny na stronie internetowej hotshops.pl po zalogowaniu do Konta Użytkownika, umożliwiający Usługobiorcy zamieszczenie linku do okazji, promocji lub kodu rabatowego na stronie Serwisu.
 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 6. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem hotshops.pl.
 7. USŁUGODAWCA –HS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rynek 32/8, 39-200 Dębica, NIP: 8722433818, REGON: 520219380.
 8. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących promocji oraz kodów rabatowych.
 9. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 10. FORUM DYSKUSYJNE  Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcom na wymianę informacji i poglądów za pośrednictwem Serwisu.
 11. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy organizowany przez Usługodawcę dla Użytkowników, umożliwiający Usługobiorcy zdobywanie punktów za poszczególne aktywności w Serwisie oraz ich wymianę na nagrody. 
 12. CZAT - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca prowadzenie rozmów między Usługobiorcami. 
 13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych promocji lub kodów rabatowych na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych (filtrów).

 

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUGELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  1. prowadzenie Konta, 
  2. skorzystanie z Formularza Zamieszczania Okazji,
  3. System Opinii,
  4. Forum Dyskusyjne,
  5. Czat,
  6. Newsletter,
  7. Program Lojalnościowy, 
  8. Wyszukiwarka.
  9. Śledzenie przesyłki

 

 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w pkt 1.7 określa odrębny regulamin Programu Lojalnościowego.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. 

 

 

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
 2. Usługobiorca dodając okazję lub promocję na stronę Serwisu, po zalogowaniu do Konta Użytkownika za pośrednictwem Formularza Zamieszczania Okazji, zobowiązany jest do podania:
  1. linku, z którego można uzyskać dostęp do promocji, okazji lub kodu rabatowego,
  2. krótkiego opisu okazji tj. podanie sklepu, w którym dostępna jest oferta promocyjna oraz produktów, które obejmuje.
 3. Treść okazji, promocji powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty lub właściwości.
 4. Linki do promocji dostępnych w sklepach internetowych oraz stacjonarnych udostępniane przez Usługobiorców w Serwisie są linkami referencyjnymi. Usługodawca może otrzymać prowizję za kliknięcie lub zakup dokonany z konkretnego linku. 
 5. Użytkownik klikając w link zostaje automatycznie przekierowany na stronę sklepu, w którym dostępny jest kod rabatowy lub promocja. 
 6. W przypadku, gdy oferta na stronie sklepu różni się od oferty dostępnej na stronie Serwisu, może wynikać to z powodów takich jak: wygaśnięcie okazji, wygaśnięcie kodu rabatowego lub kuponu lub nieaktualność promocji.
 7. Uczestnikiem programu partnerskiego może zostać:
  1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoba prawna, 
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 8. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta (Profilu) zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu linku do oferty promocyjnej za pośrednictwem Formularza Zamieszczania Okazji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia okazji lub zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii, komentarza lub zaprzestania zamieszczania jej przez Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązuje się:
  4.  
 9. nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących świadczonych usług, 
 10. dodawać obiektywne opinie w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny świadczonych usług,
 11. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia wpisu albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na uczestnictwie w Programie Lojalnościowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
 12. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 14. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 15. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia linków promocyjnych, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy: 
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  6. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do hotshops.pl,
  7. będące SPAM-em,
  8. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
    
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danego linku promocyjnego z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie daną okazję, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Użytkownikami.

 

§ 5

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO

 

 1. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu niezwłoczne usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne.
 2. Korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
 3. Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje.
 4. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
 5. Webmaster, administrator i moderatorzy Forum są uprawnieni przez Usługodawcę do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku lub postu, jeśli narusza on postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
 6. W przypadku powzięcia wiadomości o wypowiedziach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub podejrzeniach takiego naruszenia (w szczególności wypowiedzi obrażające konkretne osoby lub podmioty, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Administrator zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby, udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy e-mail.

 

§ 6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

§ 7

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Program Lojalnościowy, Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub poprzez usunięcie Konta.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu okazji Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony zamieszczone na stronie internetowej pod adresem hotshops.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością HS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927225, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rynek 32/8, 39-200 Dębica, NIP: 8722433818, REGON: 520219380. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony hotshops.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony hotshops.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 5. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie zobowiązań.
 6. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz prezentowania przedmiotów, których posiadanie jest zabronione zgodnie z prawem oraz przedmiotów nabytych niezgodnie z prawem, tj. pochodzących z kradzieży oraz innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 7. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 8. Serwis nie ma wpływu na treść ofert prezentowanych w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz na dostępne w nich metody płatności.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.  
 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę poprzez umieszczenie zaktualizowanego Regulaminu na stronie Serwisu wraz z datą, od której obowiązuje lub wysyłając powiadomienie za pośrednictwem jego Konta.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 7. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Zdjęcie